Wetsvoorstel aanhangig om het woonplaatsbeginsel in het kader van de pleegzorg aan te passen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig tot wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet (kamerstuk 35 219). Het bestuur van de LOPOR is blij dat met de voorgenomen wijziging een einde komt aan de zorgelijke situatie dat in bepaalde gemeenten pleeggezinnen geen plaatsing meer krijgen omdat daarmee de kosten van pleegzorg van die gemeente zouden stijgen. Dit ondanks wachtlijsten bij de regionale pleegzorginstantie en dus behoefte aan meer pleeggezinnen. Door de wetswijziging wordt in een groot aantal gevallen namelijk niet meer de gemeente waar het pleeggezin woont (en dus het pleegkind verblijft) verantwoordelijk voor de kosten van de pleegzorg, maar de gemeente waar het oorspronkelijke gezin van het pleegkind vandaan komt. De LOPOR heeft wijziging van het woonplaatsbeginsel regelmatig bepleit, onder andere bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in gesprekken met Tweede Kamerleden. Of de voorgenomen wetswijziging ook minder gunstige neveneffecten heeft wordt momenteel door het bestuur bekeken. Uw input is hierbij welkom.