Uitslag enquête gevolgen coronacrisis voor pleegouders

Pleeggezinnen veerkrachtig tijdens coronacrisis, ondanks ervaren knelpunten

Driekwart van de pleeggezinnen lukt het goed om met de veranderde omstandigheden tijdens de coronacrisis om te gaan. De coronamaatregelen hebben wel invloed op pleeggezinnen: 42% van de pleeggezinnen ervaart een grote impact als gevolg van de maatregelen. Vooral bij pleeggezinnen waarvan gezinsleden tot een risicogroep behoren, zorgt de situatie voor onzekerheid en spanningen. Een deel van de knelpunten die pleegouders ervaren, speelt ook voor gewone gezinnen. Maar voor pleeggezinnen, die zorgen voor kinderen met de nodige bagage die vaak meer zorg en aandacht nodig hebben, is de impact van de coronamaatregelen groter. Pleeggezinnen laten ook in deze tijd zien dat zij een stille kracht zijn in de jeugdhulp: ze maken er het beste van en passen zich aan de omstandigheden aan. Maar aandacht blijft geboden om te voorkomen dat spanningen te ver oplopen, zeker naarmate de situatie langer duurt. Dat blijkt uit een enquête van de NVP in samenwerking met de LOPOR en de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland(SBPN), waaraan 932 pleegouders deelnamen.

Extra aandacht op korte termijn voor deel van gezinnen belangrijk

In een kwart van de pleeggezinnen zorgt de coronacrisis voor extra uitdagingen, vooral in gezinnen waar de situatie al onder druk stond. Met name de sluiting van scholen en kinderopvang vergroten de druk. Hoewel deze week is aangekondigd dat de basisscholen en het speciaal onderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk opengaan, is het voor gemeenten, jeugdhulpaanbieders en scholen zaak om op korte termijn passende opvang te bieden voor pleeggezinnen die dat nodig hebben. Afwachten tot de heropening van scholen is niet overal een optie, zeker niet voor pleegkinderen in de middelbare schoolleeftijd die pas op 1 juni deels weer naar school kunnen.

Gemis van structuur

Van de pleegouders die deelnamen aan de enquête ervaart 70% één of meerdere knelpunten als gevolg van de coronamaatregelen. Daarbij is het gemis van de structuur van school of opvang het grootste probleem: sommige pleegkinderen kunnen, meer dan andere kinderen, niet goed omgaan met de veranderingen. Met name bij pleegkinderen die normaal extra zorg krijgen of op het speciaal onderwijs zitten, is het voor pleegouders lastig om de begeleiding te bieden die de kinderen op school krijgen.

Omgangsregeling tijdens coronacrisis

Andere knelpunten die pleegouders ervaren, zijn onduidelijkheden over het al dan niet doorgaan van de omgangsregeling met ouders en familie en de begeleiding. Sociale contacten die niet kunnen plaatsvinden zorgen voor spanning, verveling en negatief gedrag in het pleeggezin en bij sommige pleegkinderen neemt de gedragsproblematiek toe.

Ondersteuning van pleeggezinnen

De ondersteuning van pleeggezinnen komt op het moment vooral uit het eigen netwerk en van de pleegzorgorganisatie. De gemiddelde waardering voor de ondersteuning tijdens de crisis krijgt het rapportcijfer 6,4. Van de pleegouders ervaart 35% (te) weinig ondersteuning tijdens deze crisis. Contacten met ouders, professionals en scholen op afstand wordt door 71% van de pleegouders met een voldoende beoordeeld. De enquête van de NVP in samenwerking
> met de SBPN en LOPOR werd tussen 31 maart en 13 april ingevuld door 932 pleegouders. Van hen was 41% bestandpleegouder en 29% netwerkpleegouder. Ook deeltijdpleegouders, crisispleegouders en gezinshuisouders deden mee aan het onderzoek. 17,2% van de deelnemers aan de enquête was pleeggrootouders. Van de respondenten gaf 41,8% aan dat hij of zij, of een van de gezinsleden, tot een risicogroep van het coronavirus behoorde. Alle uitkomsten van het onderzoek vind je in het rapport dat je hier kunt downloaden.

Voor vragen, neem contact op met:
LOPOR:

NVP:

SBPN: