Nieuws

Vertrouwelijke ingang bij het Ministerie van Financiën

Pleegzorg is een fenomeen waar niet iedereen mee bekend is. Dat geldt ook voor werknemers van de belastingdienst die, door onbekendheid met de situatie in de pleegzorg, de regelgeving met betrekking tot toeslagen en belastingheffing niet altijd correct toepassen. Het komt vaak voor dat een pleeggezin er met de belastingdienst niet uitkomt en de zaak compleet vast loopt. De aangesloten POR-ren maken hier regelmatig melding van op de LOPOR-dagen. We hebben dit met het Ministerie van Financiën besproken. Dat heeft ertoe geleid, dat de LOPOR direct contact heeft gekregen met een speciaal voor dit soort situaties opgericht team van de belastingdienst. Als contactpersoon binnen de LOPOR is aangewezen onze voorzitter, die tevens fiscalist van beroep is. Hebt u te maken met zo’n vastgelopen situatie dan kunt u zich rechtstreeks richten tot onze voorzitter:

Wetsevaluatie Verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 7 juni 2019 is de Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders aangeboden aan de Tweede Kamer: Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders.

De LOPOR zal gevraagd worden om samen met Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen na te gaan hoe medezeggenschap van pleegouders bij pleegzorgaanbieders versterkt kan worden. De Tweede Kamer zal bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd, in het najaar, uitgebreid worden geïnformeerd over de intensive-ringen van het actieplan pleegzorg. Hierbij worden de aanbevelingen van deze evaluatie meegenomen.

De LOPOR was aangesloten bij de begeleidingscommissie die in het kader van deze evaluatie was ingesteld en heeft naar aanleiding van de concept-rapportage van deze commissie nog de volgende reactie meegegeven aan de onderzoekers: Input aan onderzoekers Wetsevaluatie versterking positie pleegouders 2019-03